Programa Desenvolupament Rural (PDR)

Programa Desenvolupament Rural (PDR)

“Projecte d’Inversió d’aplicación de les directrius de Control d’Espècies de Fauna invasora ALS espais naturals Protegits i Natura 2000 de les Balears “.

Projectes PDR del FOGAIBA, (FEADER (UE) i MAPAMA.

El COFIB amb el cofinançament d’aquest ajut, entre el 2017-19 té previst mantenir operatiu un equip per al seguiment, estudi i control de fauna introduïda, dirigit, amb la missió de localitzar i prioritzar les actuacions a realitzar en control d’espècimens de les espècies exòtiques introduïdes en el medi natural de les Balears i que provoquen o poden provocar danys a la biodiversitat o en els béns agroramaders.

EL COFIB disposa d’un departament especialitzat en el control de fauna invasora que treballa a les Balears per intentar minimitzar els impactes de la fauna invasora sobre el medi i les espècies pròpies.

En un món cada vegada més globalitzat, les espècies invasores són una amenaça emergent per a la conservació de la nostra biodiversitat. El trànsit, cada vegada més intens, de mercaderies i persones ha facilitat l’increment en l’arribada de les no desitjades invasores. Aquestes espècies són especialment problemàtiques a les illes i illots del nostre arxipèlag, ja que es troben en uns espais amb pocs o cap competidor, el que facilita el seu establiment i ràpid creixement inicial de les seves poblacions.

Un dels problemes tècnics que es troben en la lluita amb aquestes espècies és l’avaluació inicial de quins poden ser els danys potencials a mig / llarg termini, com és i serà la seva distribució i quins són els esforços humans i materials que aquestes espècies es ” mereixen “per intentar evitar la seva sempre negativa proliferació. Les mesures d’acció directa i control són molt importants en aquesta fase, però també ho és la priorització d’actuacions futures en gestió de vertebrats invasors que permetin optimitzar i focalitzar les inversions. Aquests treballs s’han de realitzar des del coneixement de la distribució actual de les espècies “problema”, quins han estat els errors del passat a l’hora de gestionar-les, tant a les Balears com en altres llocs i quines serien les mesures a realitzar per arribar als diferents objectius.

L’impacte de la fauna invasora està acreditat com el factor que ha produït històricament el major nombre d’extincions documentades. La llei de Patrimoni Natural i el Reial Decret d’espècies invasores donen concreció a les disposicions a l’efecte incloses en diferents convenis internacionals, i especialment en el conveni de Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica, ratificat per Espanya el 1993 (article 8 h) ia la estratègia Europea sobre espècies exòtiques invasores aprovada el 2004 pel Consell Europeu.

La depredació descontrolada sobre la flora, els cultius de cereals i d’arbres fruiters, l’afectació de l’apicultura, la interferència en la pol·linització, i l’alteració de la biodiversitat són factors que afecten de manera directa la gestió sostenible dels recursos naturals i de manera indirecta al desenvolupament territorial i conservació del treball a les comunitats rurals, fets que justifiquen l’actual projecte.

Aquest projecte es desenvolupa gràcies a l’aportació de la CAIB i al cofinançament amb els ajuts que gestiona el FOGAIBA procedents del programa FEADER (UE) i de l’MAPAMA.