Sanitat i Control de Fauna

Sanitat i Control de Fauna

L’any 2013 es va aprovar el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. La introducció d’espècies exòtiques en illes és una de les causes més importants que contribueixen a la desaparició d’espècies pròpies (amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat) i alteració dels ecosistemes. El COFIB compta amb el Departament de Sanitat i Control de Fauna que treballa en totes les illes per controlar la densitat d’algunes espècies introduïdes i treballar en l’eradicació d’altres que poden perjudicar greument espècies pròpies. D’altra banda també es realitza un seguiment sanitari d’algunes espècies silvestres per conèixer les patologies que els afecten i la seva possible interacció amb la fauna domèstica.

Actualment es compta amb el suport d’un programa FEADER europeu per desenvolupar algunes de les accions de control d’espècies exòtiques invasores.